Neurologopeda

 USŁUGA  SZCZEGÓŁOWY OPIS  CENA
Terapia logopedyczna
(czas dostosowany indywidualnie do potrzeb i możliwości- max. 60 min)
Usługa obejmuje indywidualną sesję terapeutyczną z wykorzystaniem metod, pomocy i narzędzi indywidualnie dostosowanych do konkretnego pacjenta. Obejmuje ona m.in.
• ćwiczenia sprawności narządów mowy tzw. “zabawy buzi i języka”
• ćwiczenia oddechowe i fonacyjne
ćwiczenia słuchowe w tym słuchu fonematycznego
• ćwiczenia w rozumieniu i nadawaniu mowy ( w tym ćwiczenia artykulacyjne).
Po jej zakończeniu pacjent otrzymuje zalecenia i ćwiczenia pozwalające na samodzielną kontynuację pracy w domu.
100 zł
Diagnoza logopedyczna/neurologopedyczna Logopeda/neurologopeda przeprowadza szczegółowe badanie, na podstawie którego przedstawia opinię logopedyczną/neurologopedyczną i ewentualne zalecenia dotyczące dalszej terapii 100-140 zł
Sporządzenie pisemnej opinii logopedycznej / neurologopedycznej Logopeda/neurologopeda na podstawie przeprowadzonej diagnozy sporządza szczegółową opinię logopedyczną/neurologopedyczną na piśmie, która zawiera opis przypadku i ewentualne zalecenia 100 zł
Diagnoza logopedyczna / neurologopedyczna wraz z opinią na piśmie pakiet 120-140 zł
Masaż logopedyczny Logopeda przeprowadza masaż logopedyczny zewnętrznego i wewnętrznego aparatu mowy. Czas dobrany indywidualnie do pacjenta 80 zł
Wydanie zaświadczenia Logopeda przeprowadza badanie i wydaje zaświadczenie 80 zł
Wczesna interwencja logopedyczna/ wczesne wspomaganie rozwoju wczesna interwencja logopedyczna/ wczesne wspomaganie rozwoju (czas dostosowany indywidualnie do potrzeb i możliwości)
Wczesna interwencja logopedyczna stawia wczesną diagnozę u dziecka, które nie ukończyło jeszcze roku, a następnie skupia się na stymulacji rozwoju maluszka przy pomocy dedykowanych metod terapeutycznych. Dotyczą one rozwoju pod względem poznawczym, funkcji językowych, w tym mowy, rozwoju motoryki małej i dużej. Szczególną opieką logopedyczną obejmuje się dzieci, które:
• wykazują nieprawidłowości w wywiadzie prenatalnym, okołoporodowym i we wczesnym dzieciństwie,
• są z ciąży zagrożonej,
• są urodzone w zamartwicy,
• miały niską punktację w skali Apgar (mniejszą niż 8 punktów),
• są wcześniakami z niską masą urodzeniową,
• których matki podczas ciąży stosowały używki (alkohol, narkotyki, nikotyna),
• których matki leczyły się na nadciśnienie, niedokrwistość,
• których matki doznały w trakcie ciąży krwotoku z dróg rodnych (głównie w pierwszym trymestrze),
• których matki leczyły się i były pod opieką endokrynologa lub kardiologa.
150 zł
Terapia neurologopedyczna (czas dostosowany indywidualnie do potrzeb i możliwości- max. 60 min) Przeznaczona jest dla osób, które wskutek różnych czynników (wypadków, urazów, chorób, czynników rozwojowych i okołoporodowych) utraciły lub mają trudność z opanowaniem prawidłowej zdolności mowy. Terapia jest dostosowana do indywidualnych potrzeb, możliwości oraz oczekiwań pacjenta. Obejmuje ona:
• stymulację nadawania i odbioru mowy w zakresie dostosowanym do potrzeb pacjenta
• stymulację w zakresie mowy zautomatyzowanej, procesu powtarzania, nazywania, dialogu i mowy opowieściowej
• stymulację procesów poznawczych w zakresie percepcji słuchowej, czuciowej, wzrokowej a także pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej, uwagi i koncentracji
• reedukację umiejętności pisania i czytania.
150 zł
Elektrostymulacja nerwowo- mięśniowa Seria 10 zabiegów w celu pobudzenia nerwów i uzyskania skurczów określonych grup mięśniowych przy obniżonym bądź wzmożonym napięciu mięśniowym w obszarze orofacjalnym np. w Zespole Downa, MPD; nieprawidłowościach motorycznych w obszarze ustno- twarzowym; rozszczepach warg i podniebienia; nadmiernym ślinieniu; nieprawidłowej pozycji spoczynkowej warg oraz języka 350 zł
Terapia tyflopedagogiczna
(czas dostosowany indywidualnie do potrzeb i możliwości- max.60 min)
Terapia tyflopedagogiczna obejmuje proces rehabilitacji wzroku:
• stymulowanie widzenia
• usprawnianie pamięci wzrokowej
• rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
• pobudzanie do patrzenia
• stymulowanie podstawowych sprawności wzrokowych
• wsparcie rodziców/opiekunów,
Rehabilitacja wzroku prowadzona jest indywidualnie. Program terapii opracowany jest zgodnie z potrzebami pacjenta.
150 zł
Terapia surdopedagogiczna
(czas dostosowany indywidualnie do potrzeb i możliwości-max.60 min)
Terapia surdopedagogiczna skierowana jest do dzieci z wadą słuchu oraz zaburzeniami mowy wynikającymi z wady słuchu. Głównym jej celem jest rozwijanie kompetencji językowych, doskonalenie umiejętności komunikacji, uwrażliwienie resztek słuchowych oraz trening słuchowy. Ponadto terapia surdopedagogiczna pozwala na stymulację rozwoju poznawczego oraz emocjonalno – społecznego. Terapia obejmuje m. in.:
• stymulację ogólnego rozwoju dziecka z wadą słuchu
• rozwijanie słuchu fonemowego i fonematycznego
• stymulowanie koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej
• rozpoznawania cech dźwięku, lokalizacja dźwięku
• stymulowanie pamięci i koncentracji uwagi słuchowej
• doskonalenie umiejętności gramatyczno – leksykalnych
• kształtowanie umiejętności wypowiadania się
• usprawnianie rozwoju intelektualnego
• podnoszenie umiejętności komunikacyjnych
• wsparcie rodziców/opiekunów.
Rehabilitacja słuchu prowadzona jest indywidualnie. Program terapii opracowany jest zgodnie z potrzebami pacjenta.
150 zł
Terapia jąkania
(czas dostosowany indywidualnie do potrzeb i możliwości-max.60 min)

Terapia jąkania skierowana głównie do dzieci jąkających się z elementami technik psychoterapeutycznych oraz technik terapii logopedycznej w zakresie wynikającym ze specyfiki potrzeb osób jąkających (się).

Terapia jąkania prowadzona jest indywidualnie. Program terapii opracowany jest zgodnie z potrzebami pacjenta.

150 zł
Terapia oddechowa z wykorzystaniem magnetoterapii dla pacjentów po covidowych
(czas dostosowany indywidualnie do potrzeb i możliwości)

Terapia oddechowa polem elektromagnetycznym pozwala na aktywną rehabilitację osób z problemami ze strony układu oddechowego m.in. stanowiącymi powikłania po zakażeniu koronawirusem. Zabiegi przy użyciu metody stymulacji elektromagnetycznej rozszerzają naczynia krwionośne i oskrzela, zmniejszają stany zapalne oraz obrzęki w błonach śluzowych płuc i oskrzeli, wzmacniają przeponę i mięśnie międzyżebrowe, poprawiają wentylację płuc, a także usprawniają krążenie krwi w okolicy klatki piersiowej. Dzięki takiej stymulacji pacjenci obciążeni powikłaniami mają szansę na przywrócenie efektywnego procesu oddychania, a co za tym idzie poprawę ogólnej kondycji fizycznej.
• Seria dziecięciu 15- minutowych zabiegów.

150 zł
Kinesiotaping logopedyczny

Kinesiotaping logopedyczny jest narzędziem z powodzeniem stosowanym w terapii dzieci i dorosłych z zaburzeniami motorycznymi w obrębie jamy ustnej np. w celu domknięcia us okrężnego ust, mięśnia bródkowego, mięśni żuchwy, mięśni policzkowych.
• Seria dziecięciu 15- minutowych zabiegów.

150 zł

banner neurorehabilitacja